Konferencja nt. działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Konferencja na temat działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162. Organizatorami wydarzenia są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Urząd m.st. Warszawy.

W 2019 roku mija 40 lat od przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), uchwalonej rezolucją nr 34/180 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 18 grudnia 1979 r. Konwencja CEDAW, nazywana również międzynarodową Kartą Praw Kobiet, bardzo szybko stała się jednym z najliczniej ratyfikowanych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Obecnie stroną tej konwencji jest 189 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja CEDAW jest pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który zdefiniował pojęcie dyskryminacji kobiet. Określa ona również środki, które powinny służyć wyrównaniu praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.

Celem konferencji będzie m.in.:

  • pokazanie obecnej sytuacji kobiet w Polsce w życiu publicznym i gospodarczym,
  • prezentacja zaimplementowanych już w innych krajach rozwiązań na rzecz likwidacji luki płacowej czy zwiększenia udziału kobiet w organach decyzyjnych spółek,
  • prezentacja dobrych praktyk, wdrożonych w różnych przedsiębiorstwach w Polsce, mających na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz wpływu tych rozwiązań na rozwój i lepsze zarządzanie firmą.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Pani Nicole Ameline, Wiceprzewodnicząca Komitetu CEDAW oraz Pani Barbara Limanowska, starsza ekspertka w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-10-17 09:02:07
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk