Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja „Prawa człowieka a priorytety Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo” pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Pomorska w Słupsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

W marcu 2018 r. Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję 37/24 w sprawie promowania i ochrony praw człowieka oraz wdrażania programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Nowa agenda, mocno ugruntowana w międzynarodowych standardach w zakresie praw człowieka, oscyluje wokół imperatywu równości, niedyskryminacji i godności ludzkiej. Swoimi założeniami znacznie wykracza poza Milenijne cele rozwoju, obejmując nie tylko prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, ale także prawa obywatelskie i polityczne oraz prawo do rozwoju.

Agenda 2030 jest silnie zakotwiczona w prawach człowieka: „ugruntowana w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej deklaracji praw człowieka, międzynarodowych traktatach praw człowieka” i innych instrumentach, w tym Deklaracji o prawie do rozwoju (pkt 10).

Wskazuje jednoznacznie, że cele zrównoważonego rozwoju mają na celu „realizację wszystkich praw człowieka” i podkreśla „odpowiedzialność wszystkich państw za poszanowanie, ochronę i promowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez jakiegokolwiek rozróżnienia co do rasy, koloru, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, takich jak: pochodzenie narodowe lub społeczne, własność, urodzenie, niepełnosprawność lub inny status” (ust. 19). Co ważne, nowa agenda ma „być realizowana w sposób zgodny z zobowiązaniami państw wynikającymi z prawa międzynarodowego” (pkt 18). Oznacza to, że wszelkie luki lub niejasności należy rozwiązywać zgodnie z wymogami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk