Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja o korekcie płci metrykalnej

Data:

W Biurze RPO odbyła się konferencja pt: „Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci metrykalnej”, zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację Trans-Fuzja oraz Radę Europy.

W konferencji wzięli udział m.in. reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szwecji i z Irlandii, którzy przedstawili rozwiązania prawne z innych krajów europejskich dotyczące osób transpłciowych. Spotkanie było również okazją do przedyskutowania polskich projektów zmian przepisów w tym zakresie – projektu ustawy o uzgodnieniu płci, rozpatrywanego obecnie przez Sejm oraz przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do nowelizacji ustaw: Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Osoby transpłciowe, które zamierzają dokonać korekty płci metrykalnej (uzgodnić inną płeć w swoich dokumentach, w tym w akcie urodzenia) są zmuszone do wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko swoim rodzicom i przejścia przez długotrwałą procedurę sądową. Stosowane w Polsce zasady postępowania w takich sprawach nie spełniają międzynarodowych standardów ochrony podstawowych praw człowieka osób transpłciowych. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, że w Polsce istnieje potrzeba opracowania i uchwalenia aktu prawnego, który w kompleksowy sposób unormowałby sytuację osób transseksualnych, zaś funkcjonujący obecnie, wypracowany przez orzecznictwo sposób zmiany płci jest postrzegany jako krzywdzący dla osób transseksualnych i ich rodzin.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk