Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych - konferencja

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezydent m.st. Warszawy

 

zapraszają na konferencję

Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych

praktyka, problemy, wyzwania

 

10 maja 2018 r., godz. 9:30 – 15:30

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Cel konferencji

Celem konferencji jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń we wdrażaniu klauzul społecznych przez samorządy terytorialne.
 


Komisja Europejska od kilkunastu lat promuje społeczne zamówienia publiczne, czyli podejście, które umożliwia wykorzystanie zamówień publicznych do realizacji istotnych celów społecznych, takich jak integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, godna praca czy sprawiedliwy handel. W prawodawstwie unijnym dotyczącym zamówień publicznych uwzględnione są rozwiązania, które pozwalają uwzględniać aspekty społeczne. Część z tych rozwiązań już w 2009 roku wprowadzona została w polskim Prawie Zamówień Publicznych, a ich katalog został poszerzony w 2016 roku w wyniku dostosowania naszej ustawy do nowych dyrektyw unijnych. Rząd, przede wszystkim za pośrednictwem Urządu Zamówień Publicznych, prowadzi działania służące upowszechnianiu wiedzy o tych rozwiązaniach, od 2015 roku zaleca ich stosowanie jednostkom administracji rządowej. Wciąż jednak aspekty społeczne są stosunkowo rzadko wykorzystywane przez zamawiających, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z nielicznych wyjątków w tym zakresie jest m.st. Warszawa, które stosuje klauzule społeczne od 2015 roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest przekonany, że społeczne zamówienia publiczne są jednym z ważnych instrumentów wspomagających rozwiązywanie problemów społecznych, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Dlatego Biuro Rzecznika podjęło działania służące upowszechnianiu społecznych zamówień publicznych.  W 2017 roku wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych zorganizowaliśmy konferencję na temat klauzul społecznych w zamówieniach publicznych adresowaną do administracji rządowej. Kontynuacją tych działań jest obecna konferencja skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizowana wspólne z miastem stołecznym Warszawa, które jest jednym z najbardziej doświadczonych samorządów w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Celem konferencji jest zachęcenie samorządów terytorialnych do stosowania społecznych zamówień publicznych. Chcemy to zrobić poprzez pokazanie dotychczasowych uwarunkowań i doświadczeń w tym zakresie, w tym również dobrych przykładów jednostek samorządu terytorialnego, a także korzyści wynikających ze stosowania klauzul społecznych. Temu służyć będą wystąpienia przedstawicieli m.in. Urzędu Zamówień Publicznych i Najwyższej Izby Kontroli.

W ramach warsztatów, które podzielone zostały na cztery bloki tematyczne, samorządowcy będą mogli skorzystać z doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań stosowanych m.in. przez Warszawę, Łódź czy Poznań. Tematy dotyczą czterech kwestii, które w praktyce budzą sporo wątpliwości i obaw: obligatoryjności stosowania aspektów społecznych, monitorowaniu i ocenie ich wykorzystywania w praktyce oraz stosowaniu czterech najważniejszych klauzul: zastrzeżonej, usługowej, pracowniczej i zatrudnieniowej. Bezpośrednia rozmowa w trakcie warsztatów z pewnością ułatwi przedstawicielom samorządów wprowadzanie społecznych zamówień publicznych na swoim terenie. 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk