Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kiedy kończy się covidowa izolacja? - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data:

Pani była na izolacji w szpitalu covidowym i pyta, czy po wyjściu nadaj obowiązuje ją izolacja.

W przypadku pacjenta przebywającego na izolacji w szpitalu covidowym o jej zakończeniu decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Informacje dotyczące osoby spełniającej kryteria wypisu ze szpitala są jej przekazywane przez lekarza i zamieszczone w dokumentacji medycznej.

O tym, kiedy w myśl przepisów prawa następuje koniec izolacji mówi § 3a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. („zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego”).

W § 3a ust 2 określono, że zakończenie izolacji następuje po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji.

Warto zapoznać się także z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. „w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2”. Postanowienia ogólne, określone w załączniku do rozporządzenia, definiują ten standard. Przewidziano tam, że pacjent u którego ustąpią przyczyny hospitalizacji, jest wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu albo kierowany do izolacji, albo izolacji w warunkach domowych, albo do leczenia szpitalnego.

Z powyższego wynika, że wypisanie ze szpitala covidovego z powodu ustania przyczyny hospitalizacji nie musi oznaczać końca obowiązkowej izolacji i może być ona przez lekarza przedłużona i odbywana przez wskazaną osobę np. w warunkach domowych. W razie skierowania na izolację domową, po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta będzie można zobaczyć alert i przewidziany czas tej izolacji.

stan na 5 stycznia 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk