Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w języku angielskim [art. 20 Mobilność]

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju o wprowadzenie obowiązku umieszczania na kartach parkingowych dla osób niepełnosprawnych tłumaczenia w języku angielskim wszystkich zwrotów.

Zastrzeżenia funkcjonariuszy organów kontroli państw członkowskich UE budzi zwłaszcza niezrozumiały zwrot „bezterminowo” w rubryce „Data ważności” - bez tłumaczenia na język angielski. Z informacji uzyskanych za pośrednictwem Ambasady RP w Sztokholmie wynika, iż powtarzają się przypadki nakładania mandatów na obywateli polskich, posiadających karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Mimo iż zalecenie Rady UE nr 98/376/WE oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób wprowadzają obowiązek przetłumaczenia na karcie parkingowej dla osób niepełnosprawnych jedynie zwrotu "Karta parkingowa", zdaniem Rzecznika zasadnym byłoby zalecenie umieszczania na tychże kartach wszystkich zwrotów w języku angielskim.

[Pismo RPO]

W odpowiedzi z dnia 8 stycznia 2014 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju poinformował, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych regulacji zachowają ważność odpowiednio do obecnego zapisu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

[Odpowiedź Ministerstwa]

Załączniki:

Autor informacji: Ewa Wrońska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP