Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Karta parkingowa dla osoby z niepełnosprawnością w pandemii – odpowiedź na pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Zespół orzekającym domaga się przedstawienia dokumentów i orzeczeń medycznych, które trudno zgromadzić w pandemii. A bez tego żona dzwoniącego pana nie dostanie karty parkingowej. Co mają zrobić?

UWAGA! eśli karta parkingowa została wydana, to zachowuje ważność. Przepisy dotyczące kart parkingowych znajdują się w poniższych aktach prawnych:

  • ustawie „covodowej” z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.),
  • ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021.450 ze zm.), dalej jako „prd”.

Zgodnie z art. 15h ust. 3 ustawy covidowej z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 prd, zachowują ważność do 60 dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ponadto warto pamiętać, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy covidowej (tj. do 90 dni przed dniem 8 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy covidowej (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zatem w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w powyższych punktach, karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 15h ust. 2 ustawy covidowej).

Warto również dodać, że od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy wydawaniu orzeczenia o niepełnosprawności, ocena stanu zdrowia być dokonana bez badania, na podstawie dokumentacji medycznej. Regulacje prawne w tym zakresie wprowadziło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2020.534).

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło tryb orzekania bez osobistego stawiennictwa osoby orzekanej na posiedzenie składu orzekającego. Pozwala przy tym na wydawanie orzeczeń na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji medycznej, przy spełnieniu warunku uznania jej przez lekarza za wystarczającą do wydania orzeczenia. Wprowadzone zmiany umożliwiają utrzymanie ciągłości realizowania zadań orzeczniczych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a tym samym zabezpieczają interesy osób niepełnosprawnych, jak i ubiegających się o uzyskanie takiego statusu.

Więcej informacji:

Stan prawny na dzień: 13.04.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk