Kłopoty z adwokatem – czy da się coś zrobić?

Data:

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Cz. wpłynęła skarga pana J. na niedopełnienie obowiązków przez adwokata. Kierownik Referatu Skarg i Wniosków Rady po przeprowadzeniu analizy odpowiedział, że brak jest wystarczających dowodów świadczących o przewinieniu adwokata. Jednak zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził tryb rozpatrzenia pisma pana J.: sprawą zajmował się referat skarg (na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). Powinien Rzecznik Dyscyplinarny.

W piśmie do Rzecznika Dyscyplinarnego Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wskazał, że taki sposób rozpatrzenia zażalenia pozbawia obywatela prawa do wniesienia odwołania. Poprosił również o zapoznanie się z zawiadomieniem o przewinieniu dyscyplinarnym oraz poinformowanie o ustalaniach i sposobie zakończenia sprawy.

Problemem zajął się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Odmówił on jednak wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego wobec adwokata ze względu na brak dostatecznych danych świadczących przeciwko niemu.

Postanowienie jest prawomocne, pokrzywdzony nie skorzystał z prawa do wniesienia odwołania.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-05-04 16:43:47
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-07 12:32:20
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk