Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Josef Lüttig

Data:

2011-06-15

Josef Lüttig jest dyrektorem diecezjalnym Caritas Archidiecezji Paderborn. Pełniąc tę funkcję zainicjował i wdrożył program pt. „Wyjść z szarej strefy. Zaangażowanie jakościowej pomocy domowej z Polski w niemieckich rodzinach z osobami wymagającymi opieki” (w oryg.: „Heraus aus der Grauzone. Qualitätsgesicherter Einsatz polnischer Haushaltshilfen in deutschen Familien mit pflegebedürftigen Personen”).

Akcja jest realizowana od 2009 r. pomiędzy Centrami Caritas: Grudziądz, Łódź, Ełk a Paderborn, Olpe, Soest i Brilon. Od stycznia 2011 r. zasięg programu został rozszerzony na kolejne regiony w RFN.  Jest skierowany z jednej strony do rodzin niemieckich z osobami wymagającymi opieki całodobowej, w których ze względu na sytuację zawodową lub inną trudną sytuację konieczne jest zapewnienie zewnętrznego wsparcia; z drugiej zaś – do Polek chętnych do podjęcia tego typu działalności zarobkowej, legalnej i wynagradzanej zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie RFN.

W ocenie ekspertów, na terenie RFN taką pracę wykonuje ok. 100 tys. osób, głównie kobiet z państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski. Zakres wsparcia polega m.in. na świadczeniu podstawowej pomocy domowej, niekiedy pielęgniarskiej, towarzyszeniu przy czynnościach codziennych, np. spacerach czy wizytach u lekarza. Poza legalizacją działalności (w tym gwarantowane okresy urlopowe), program stawia sobie za cel zapewnienie integracji społecznej kobiet świadczących pomoc rodzinną, wsparcie przy utrzymaniu regularnych kontaktów z własną rodziną, kursy języka niemieckiego (prowadzone przed wyjazdem z Polski). Nadrzędną wartością programu jest wprowadzanie humanitarnych standardów pracy w dziedzinie opieki rodzinnej, która w wielu krajach UE, w tym Polsce, funkcjonuje w szarej strefie.

Model Caritas Paderborn zapewnia godziwe warunki pracy i wysoki poziom opieki dla osób starszych lub chorych. Dzięki temu możliwe staje się rozwiązanie rozmaitych problemów społecznych, w dodatku w wymiarze transgranicznym. W Polsce program przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia, podtrzymania aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, a konsekwencji – poprzez system godnego wynagrodzenia – istotne wsparcie finansowe dla dużej grupy rodzin. Na terenie RFN, osoby wymagające opieki otrzymują wsparcie, którego z wielu powodów nie mogą zapewnić im własne rodziny. Model Caritas Paderborn wspiera wdrażanie podstawowych praw społeczno-ekonomicznych, w tym prawo do pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo do opieki nad rodziną i inne. Program przyczynia się do zwalczania stereotypów polsko-niemieckich, zbliża społeczeństwa Polski i RFN i podkreśla wrażliwość społeczną w odniesieniu do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby starsze, chore i migranci zarobkowi.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-06-17 12:22:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk