Biuletyn Informacji Publicznej RPO

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
,
Tagi: Patronaty

W dniach 16-18 września 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego. Tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza proces karny sensu largo.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju, sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni.

Wydarzenie stało się cennym forum wymiany myśli oraz poglądów, asumptem do formułowania licznych postulatów de lege lata i de lege ferenda pod adresem ustawodawcy.

Zjazd Katedr był połączony z uroczystym wręczeniem Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Tomaszowi Grzegorczykowi pt. „Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania” z okazji jego siedemdziesiątych urodzin.

Profesor Tomasz Grzegorczyk jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie procesu karnego sensu largo, autorem ponad 340 publikacji naukowych, wybitnym wykładowcą a od 2016 r. sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Patronem honorowym wydarzenia był dr hab. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu Rzecznik złożył gratulacje profesorowi Tomaszowi Grzegorczykowi z okazji jubileuszu, podziękował mu za jego znaczny wkład w rozwój nauki procesu karnego, wychowanie kilku pokoleń praktyków i teoretyków prawa w poszanowaniu do wartości demokratycznych i konstytucyjnych. Podkreślił również istotną rolę przedstawicieli nauki prawa jako strażników praworządności oraz niezależności sądownictwa.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk