Biuletyn Informacji Publicznej RPO

INFORMATOR WYBORCZY: głosowanie poza miejscem zamieszkania (22.05.)

Data:

Każdy wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą, a nawet na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 22 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborcy, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed pierwszym głosowaniem 10 maja 2015 r. otrzymali dwa zaświadczenia. W ponownym głosowaniu będą mogli głosować wyłącznie na podstawie otrzymanego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk