Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III Śląskie Forum Karnoprocesowe pod Honorowym Patronatem RPO

Data:
Tagi: Patronaty

III Śląskie Forum Karnoprocesowe organizuje Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA” przy współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach. W ramach Forum w dniu 23 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ofensywa legislacyjna w karnistyce. Quo vadis legum latore”.

Celem spotkania jest analiza proponowanych zmian w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym Skarbowym, przewidzianych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a także Projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Rozwiązania proponowane w pierwszym ze wskazanych projektów, w myśl załączonego uzasadnienia, mają za zadanie przede wszystkim usprawnić proces karny, m.in. poprzez ograniczenie zasady bezpośredniości na rozprawie głównej, polegające na zniesieniu ciążącego na sądzie obowiązku sprowadzania na rozprawę dowodów rzeczowych, jeżeli nie będzie to w danej sprawie konieczne. Innym zabiegiem mającym za zadanie przyśpieszyć procedowanie jest propozycja ograniczenia obstrukcji procesowej, poprzez uprawnienie sądu do przeprowadzenia w niezbędnym zakresie dowodu na rozprawie, nawet jeżeli zaistnieją obiektywne przeszkody do rozpoznania sprawy w postaci usprawiedliwionej nieobecności strony.

Co się tyczy projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym, projektodawca na pierwszy plan wysuwa dostosowanie instytucji i rozwiązań prawa karnego skarbowego do zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach na gruncie przepisów prawa finansowego. Oprócz tego wskazuje na potrzebę uwzględnienia postulatów praktyki i zagwarantowania szybkiej i skutecznej reakcji na przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Inspiracją dla wyboru tematu Konferencji stała się żywa dyskusja o słuszności kierunku proponowanych zmian. Ich obszerność, a także rozpiętość problemowa wymagają dyskusji i kompleksowej analizy, przeprowadzonej na forum studentów, praktyków prawa oraz naukowców - specjalistów, swobodnie poruszających się w tematyce zarówno postępowania karnego, jak i postępowania karnego skarbowego, postępowania karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk