Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja w MSWiA w sprawie warunków na przejściu granicznym w Medyce. Wyjaśnienia resortu

Data:
  • Ombudsman regionu Lacjum zwrócił uwagę na warunki panujące na przejściu granicznym w Medyce
  • Zastępca RPO Valeri Vachev pisze w tej sprawie do MSWiA
  • AKTUALIZACJA 1.07.2024: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przejścia granicznego w Medyce przyniesie trwałą poprawę warunków, zarówno dla podróżnych oczekujących na odprawę, jak i funkcjonariuszy służb granicznych - odpisał resort

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pismo od Ombudsmana regionu Lacjum we Włoszech, który w grudniu 2023 r. oraz w kwietniu 2024 r. przekraczał granicę Polski i Ukrainy przez przejście graniczne w Medyce. Zwrócił on uwagę na warunki panujące na przejściu granicznym po polskiej stronie.

Jedną z kwestii podnoszonych przez Ombudsmana regionu Lacjum jest brak odpowiedniego schronienia przed złymi warunkami atmosferycznymi dla osób czekających w kolejce. Zwrócił też uwagę, że kontrola graniczna, zarówno w grudniu 2023 r., jak i w kwietniu 2024 r., realizowana była tylko przez jednego funkcjonariusza Straży Granicznej, co znacznie spowalniało proces przekraczania granicy, wydłużało czas oczekiwania w kolejce, a tym samym prowadziło do frustracji osób w niej oczekujących. Wskazał również na lekceważące, w jego ocenie, podejście funkcjonariusza SG do osób oczekujących w deszczu, w kolejce do odprawy.

Dlatego zastępca RPO Valeri Vachev prosi podsekretarza stanu w MSWiA Macieja Duszczyka o odniesienie się do zarzutów i rozważenie spowodowania zmiany organizacji przez Straż Graniczną obsługi na przejściu granicznym w Medyce tak, by zapewnić efektywną odprawę wszystkich podróżnych przekraczających granicę z poszanowaniem ich podstawowych praw.

Odpowiedź Czesława Mroczka, sekretarza stanu w MSWIA

Na wstępie pragnę podkreślić, że zapewnienie optymalnej przepustowości przejść na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym budowa infrastruktury granicznej odpowiadającej oczekiwaniom podróżnych jest jednym z priorytetów służb granicznych oraz administracji rządowej w terenie.

W związku z powyższym sytuacja na przejściach granicznych, jak również czas oczekiwania i warunki przekraczania granicy podlegają stałemu monitoringowi. Ponadto, na bieżąco są podejmowane działania mające na celu wyeliminowanie zdarzających się niekorzystnych sytuacji wpływających na płynność ruchu granicznego i komfort podróżnych.

Przechodząc do szczegółowych informacji dotyczących wymienionego przez Pana Rzecznika przejścia granicznego, uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę obecne warunki oczekiwania osób na kontrolę graniczną w ruchu pieszym po stronie ukraińskiej, a jednocześnie dążąc do usprawnienia odprawy ww. kategorii podróżnych po stronie polskiej, w ramach Procedury planowania i monitorowania inwestycji w przejściach granicznych do Planu rocznego 2025 zgłoszone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury granicznej w ruchu pieszym na drogowym przejściu granicznym w Medyce”.

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej przebudowy i modernizacji pawilonu odpraw pieszych na kierunku wejściowym do Polski oraz budowy pawilonu odpraw pieszych na kierunku wyjściowym. W 2026 r., na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie prac budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy ww. infrastruktury granicznej. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową pawilonu odpraw pieszych, w którym przewidziano poczekalnie dla podróżnych. W ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozbudowa i modernizacja infrastruktury przejścia granicznego w Medyce przyniesie trwałą poprawę warunków, zarówno dla podróżnych oczekujących na odprawę, jak i funkcjonariuszy służb granicznych, na co dzień pełniących służbę na terenie ww. placówki.

Ponadto, w IV kwartale 2024 r. planowane jest oddanie do użytku infrastruktury drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice, co w znaczący sposób wpłynie na odciążenie przejścia Medyka-Szeginie w zakresie ruchu granicznego.

Przedstawiając powyższe warto jednocześnie zauważyć, że dostosowanie istniejącej infrastruktury przejść granicznych do stale rosnącego ruchu osób oraz środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową jest procesem długotrwałym i wymagającym szeregu uzgodnień, nie tylko z podmiotami zaangażowanymi w proces kontroli granicznej, ale również z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami państwa sąsiedniego.

Jednocześnie, w celu poprawy komfortu przekraczania granicy, polskie służby graniczne na bieżąco reagują na zwiększone natężenie ruchu w przejściach granicznych, w szczególności na polsko-ukraińskim odcinku granicy, w tym na przejściu w Medyce, m.in. poprzez elastyczne zarządzanie posiadaną obsadą etatową w sposób zapewniający priorytetową kontrolę graniczną, tam gdzie czas oczekiwania na odprawę jest najdłuższy.

Odnosząc się szczegółowo do stanu obsady kadrowej na przejściu granicznym w Medyce w dniach wskazanych przez Pana Rzecznika, należy wyjaśnić, stosownie do informacji uzyskanych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BiOSG), że wymieniony w wystąpieniu obywatel Włoch przekraczał granicę Medyka-Szeginie w ciągu ruchu pieszych na kierunku wejściowym do Polski w części pawilonu odpraw przeznaczonej dla osób korzystających z prawa do swobody przemieszczania się.

W dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 7:20 odprawę graniczną realizowało trzech funkcjonariuszy SG, dwóch w części przeznaczonej dla podróżnych pochodzących z krajów trzecich oraz jeden w części przeznaczonej dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Taka obsada funkcjonariuszy SG wynika, m.in. z charakterystyki ruchu przejścia granicznego Medyka-Szeginie, którego zdecydowaną większość stanowią osoby niekorzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się.

XI.540.130.2024

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MSWIA
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski