Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw współpracy strategicznej

Głównym Koordynatorem do spraw współpracy strategicznej jest Maciej Grześkowiak

Do zadań Głównego Koordynatora do spraw współpracy strategicznej należy:

 • koordynowanie opracowywania projektów stanowisk Rzecznika Praw
  Obywatelskich w sprawach o szczególnym znaczeniu dla ochrony wolności
  i praw człowieka i obywatela;
 • koordynowanie współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z uczelniami
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność naukową, a także z organami
  władzy publicznej, organizacjami społecznymi i międzynarodowymi;
 • reprezentowanie Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencjach,
  spotkaniach, seminariach i innych wydarzeniach, w zakresie zleconym przez
  Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Główny Koordynator do spraw współpracy strategicznej przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw współpracy strategicznej sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Maciej Grześkowiak

Prawnik, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe oraz innych nagród za osiągnięcia o charakterze akademickim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze ochrony praw człowieka. Kierownik projektu badawczego poświęconego niedostatkom uniwersalnego systemu ochrony uchodźców, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zawodowo wywodzi się z sektora pozarządowego. Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Współpracował też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP