Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw współpracy naukowej

Głównym Koordynatorem do spraw współpracy naukowej jest Maciej Grześkowiak

Do zadań Głównego Koordynatora do spraw współpracy naukowej należy:

  • koordynowanie pod względem naukowym opracowywania projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach o szczególnym znaczeniu dla ochrony wolności i praw człowieka i obywatela
  • koordynowanie współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z uczelniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność naukową, a także z organami władzy publicznej.

Główny Koordynator do spraw współpracy naukowej poprzez swoje działania dąży do wzmocnienia współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z uczelniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność naukową, a także z organami władzy publicznej.

Główny Koordynator do spraw współpracy naukowej przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw współpracy naukowej sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Maciej Grześkowiak

Prawnik, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe oraz innych nagród za osiągnięcia o charakterze akademickim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze ochrony praw człowieka. Kierownik projektu badawczego poświęconego niedostatkom uniwersalnego systemu ochrony uchodźców, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zawodowo wywodzi się z sektora pozarządowego. Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Współpracował też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2022-03-28 14:04:52
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-03-28 14:36:50
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP