Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Główny Koordynator do spraw rozwoju strategicznego

Data:

Głównym Koordynatorem do spraw rozwoju strategicznego jest Maciej Berek

Do zadań Głównego Koordynatora do spraw rozwoju strategicznego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich należy: 

  • prowadzenie działań związanych z identyfikowaniem średnio i długookresowych celów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zwanego dalej „Biurem”, w tym działań dotyczących opracowania dokumentu w tym zakresie - kierunków rozwoju Biura;
  • prowadzenie działań dotyczących opracowania koncepcji przedsięwzięć realizujących kierunki rozwoju Biura;
  • zapewnianie wsparcia jednostkom organizacyjnym Biura w zakresie przedsięwzięć realizujących kierunki rozwoju Biura, a także monitorowanie tych przedsięwzięć; 
  • realizowanie zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Dyrektora Generalnego Biura zadań związanych z rozwojem Biura.

Główny Koordynator do spraw rozwoju strategicznego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Biura.

Nadzór nad działalnością Głównego Koordynatora do spraw rozwoju strategicznego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

dr Maciej Berek

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2022-12-06 07:57:01
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2022-12-06 08:12:09
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP