Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dramatyczna sytuacja w szpitalu w Iławie. Interwencja RPO

Data:
  • W szpitalu w Iławie pacjenci, nawet umierający, są pozbawieni opieki lekarskiej – podają media
  • Personel medyczny oczekuje, że pacjenci lżej chorzy będą sprawować opiekę nad  ciężko chorymi
  • A osoby zmarłe pozostawiano w salach na wiele godzin
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje interwencję i prosi o wyjaśnienia Wojewodę Mazursko-Warmińskiego

RPO powołuje się na  doniesienia mediów w tej sprawie.  Wynika z nich, że w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie dochodzi prawdopodobnie do wielu ciężkich naruszeń praw pacjentów. Szczególnie bulwersuje niewłaściwa opieka nad pacjentami. Zwraca uwagę zwłaszcza sytuacja, że osoba w stanie zagrożenia życia nie otrzymuje żadnej pomocy personelu medycznego, co  prowadzi do jej zgonu.

Z relacji pacjentów wynika też, że personel medyczny oczekuje, że pacjenci lżej chorzy będą sprawować opiekę nad tymi ciężko chorymi. Takie zobowiązanie jest po prostu niedopuszczalne.

Równie naganne jest niezapewnienie osobom ciężko chorym, które samodzielnie nie mogą przyjmować pokarmów, odpowiedniego sposobu żywienia adekwatnego do ich stanu zdrowia. 

Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że  osoby zmarłe pozostawiano na wiele godzin na oddziale,  bez jakiejkolwiek reakcji ze strony personelu medycznego. To nie tylko trauma dla pozostałych pacjentów, ale przede wszystkim naruszenie godności osoby zmarłej. Do jej poszanowania podmiot medyczny jest szczególnie zobowiązany, zarówno z punktu widzenia przepisów, jak również ze względów moralnych i etycznych. 

Zastępca RPO Maciej Taborowski spytał wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, jakie podjął działania by zapewnić pacjentom szpitala właściwą opiekę medyczną.

Odpowiedź wojewody (aktualizacja 17 grudnia)

Bezpośrednio po dotarciu pierwszych sygnałów o możliwych nieprawidłowościach na oddziale zakaźnym Powiatowego Szpitala w Iławie, Narodowy Fundusz Zdrowia w porozumieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, niezwłocznie wszczął kontrolę w placówce.

Wystosowano pismo do Pani Dyrektor podmiotu z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, dotyczącego przedmiotowej sprawy oraz o podjęcie działań mających na celu zapewnienie praw pacjenta.    

Pismem z 8 grudnia 2020 r. szpital poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające. Przeanalizowano procedury ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z pacjentem z zakażeniem SARS-CoV-2, postępowania ze zwłokami zakażonymi SARS-CoV-2, sprawdzono obsadę lekarską i pielęgniarską oraz jej kwalifikacje, a także rodzaj i dostępność aparatury medycznej.

Po przeanalizowaniu tych procedur wydano zalecenia:

  • w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w obszarze łóżek COVID-19 - zwiększające obsadę personelu,
  • informowania rodzin pacjentów o zgonie chorego bez zbędnej zwłoki, 
  • uruchomienia dodatkowych numerów telefonów celem ulepszenia kontaktu pacjentów z personelem.
     

V.7010.236.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk