Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dr Maciej Taborowski nowym zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

6 maja 2019 r. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar powołał na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Macieja Taborowskiego.

Dr Taborowski jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa europejskiego, w szczególności w zakresie sądowego stosowania prawa Unii Europejskiej. Odbył staże naukowe w uznanych instytucjach akademickich na świecie. Prowadził wykłady i szkolenia dla licznych instytucji krajowych i zagranicznych. W zakresie prawa europejskiego doradzał polskim i zagranicznym kancelariom prawnym oraz podmiotom gospodarczym. Był również zaangażowany we współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów w najbardziej renomowanych czasopismach międzynarodowych (Common Market Law Review, Columbia Journal of European Law). Wydał trzy monografie naukowe: „Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego” (Warszawa, 2019), "Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe" (Warszawa, 2012) oraz „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych” (współautorstwo z W. Sadowskim, Warszawa, 2011).

W Biurze RPO dr Taborowski będzie nadzorował prace Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Jego zadanie będzie polegało na zwiększeniu zaangażowania RPO w zagadnienia dotyczące m.in. ochrony środowiska, praw podatników, praw przedsiębiorców, ochrony zdrowia, a także we wszystkie sprawy, w których prawo Unii Europejskiej może oferować obywatelom skuteczną ochronę, w szczególności również w postępowaniach sądowych. Ponadto w Biurze RPO zostanie stworzony wewnętrzny zespół koordynujący działania dotyczące znaczenia prawa europejskiego dla przestrzegania praw człowieka w kraju oraz respektowania zasady praworządności. Zespół ten będzie również odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej względem Unii Europejskiej w sprawach istotnych z perspektywy obywateli.

Planowane jest także kontynuowanie działań RPO odnoszących się do uczynienia wymiaru sprawiedliwości bardziej przyjaznym dla obywateli, także w kontekście niezbędnych reform sądownictwa krajowego. Dr Taborowski będzie podejmował m.in. działania, aby zlikwidować tzw. lukę w dochodzeniu sprawiedliwości (justice gap), z powodu której wielu obywateli nie ma zapewnionego realnego dostępu do sądu.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk