Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostęp do informacji publicznej

Data:
Tagi: bip

Prawo dostępu do informacji przysługuje każdej osobie i obejmuje ono uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja RP oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058 ze zm.). Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).
 

Udostępnianie informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej
Ograniczenie dostępu może wynikać jedynie z:

  1. przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2. przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. danych osobowych, handlowej, bankowej itp.),
  3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, następuje to bez konieczności składania pisemnego wniosku.

 

Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii bądź przesłać listownie, faksem, mailem lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dane kontaktowe

 

Opłaty
Za udzielenie informacji publicznej nie mogą być pobierane opłaty, chyba że wystąpi konieczność dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ww. ustawy).

 

Termin załatwienia sprawy
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.2 ww. ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w ciągu 14 dni.
 

Jednostka odpowiedzialna
Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji są dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych lub wyznaczeni przez nich pracownicy oraz główny księgowy (w sprawach majątku i budżetu).
Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wydaje decyzje o odmowie udostępnienia informacji.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki