Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Doktryna praw człowieka wobec różnorodności kulturowej" - wykład Adama Bodnara w Muzeum Polin o 18:30

Data:
Tagi: kalendarium

Wydarzenie jest częścią konferencji "Who is Europe?" i jest organizowana w Muzeum Polin. Więcej:https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/doktryna-praw-czlowieka-wobec-roznorodnosci-kulturowej-wyklad?d=0

Różnorodność kulturowa jest faktem we współczesnej Europie, także w Polsce. Państwa członkowskie Unii Europejskiej różnią się jedynie jeśli chodzi o stopień natężenia występowania innych, mniejszościowych kultur w obrębie danego społeczeństwa. Procesy globalizacyjne, migracje wewnątrz UE, ale także napływ ludności spoza UE, poszukiwanie statusu uchodźcy, jak również historyczna obecność mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych powodują, że obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków dla koegzystencji różnych narodowości i kultur.

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie konstytucyjnych gwarancji zapewniających uwzględnienie wielokulturowego charakteru społeczeństwa. W wielu postanowieniach Konstytucja RP wskazuje na głębokie poszanowanie różnych aspektów wielokulturowości w Polsce. Odnosi się to zarówno do kwestii poszanowania praw indywidualnych, jak i praw mniejszości narodowych i etnicznych czy mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Opisane zostaną również najważniejsze z tego punktu widzenia umowy międzynarodowe i ich wpływ na sytuację poszczególnych jednostek.

Podczas wykładu podjęta zostanie również kwestia wyzwań dla systemu ochrony praw i wolności, w kontekście różnorodności kulturowej, a które skupiają się głównie wokół kwestii praktycznych – rozdźwięku pomiędzy regulacją konstytucyjną oraz ustawową a praktyką życia codziennego, trwałością gwarancji ochrony praw mniejszości w obliczu pogłębiającego się kryzysu konstytucyjnego, coraz mniejszej skuteczności gwarancji międzynarodowych, oraz nacjonalistycznych tendencji w polityce rządu, co powoduje w konsekwencji coraz gorsze warunki dla rozwoju kultury oraz tożsamości różnego rodzaju mniejszości.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz

Zobacz także