Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dobre praktyki

Data:

1. Współpraca Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szkołą Podstawową
Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął współpracę ze szkołą podstawową we Wrocławiu
w 2005 roku. Celem projektu jest zacieśnianie więzi między seniorami oraz młodymi ludźmi, poprzez budowanie mostów międzypokoleniowych. [więcej]

2. Ośrodek Aktywizacji Seniorów AS w Pruszkowie
Ośrodek Aktywizacji Seniorów „AS” w Pruszkowie powstał w 2005 roku. Celem projektu była fizyczna i społeczna aktywizacja seniorów w celu zapobiegania wykluczeniu osób starszych. [więcej]

3. Klub Seniora Nestor w Rosnowie
Projekt Klub Seniora „Nestor” w Rosnowie został zrealizowany w 2007 roku w ramach działań Stowarzyszenia „Debro”. Głównym celem projektu było krzewienie idei aktywnej starości wśród seniorów. [więcej]

4. Poprawa warunków życia osób w podeszłym wieku
W ramach projektu jakim jest Klub Seniora w Potoku Wielkim realizowany będzie program zwiększania aktywności seniorów w życiu społecznym gminy. Cel ten będzie osiągany poprzez poprawę sprawności fizycznej, intelektualnej i życiowej wśród seniorów. [więcej]

5. Nasza Rodzina
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Czerwonaku realizował projekt nakierowany na pomoc osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnością zamieszkującym gminę Czerwonak, które są narażone na ubóstwo, bezdomność i izolację społeczną. [więcej]

6. Klub Seniora
Centrum Kultury Izabelin w gminie Izabelin organizuje raz w tygodniu spotkania seniorów. Klub organizuje różnego rodzaju zabawy taneczne, koncerty, wycieczki oraz kursy komputerowe. [więcej]

7. Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zajmuje się rozwijaniem zainteresowań 
oraz działalnością edukacyjną skierowaną do seniorów. Celem działań jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz integracja osób niepełnosprawnych. [więcej]

8. Stowarzyszenie Wzajemnej pomocy Flandria w Inowrocławiu
Celem działalności jest ochrona zdrowia członków stowarzyszenia, zwiększanie dostępności wyspecjalizowanych usług medycznych oraz zapewnianie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. [więcej]

9. Stowarzyszenie Samopomocowe Rady Seniorów Dzielnicy Antoniuk w Białymstoku
Misją stowarzyszenia jest włączenie starszego społeczeństwa do aktywnego życia społecznego oraz kulturalnego. Działalność ma na celu wspieranie seniorów poprzez różnego rodzaju działania, np. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach. [więcej]

10. Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Inicjatorem powołania instytucji jest Federacja Fosa, której prezesem jest Bartłomiej Głuszak. 
Do głównych zadań Rzecznika należą: koordynacja działań na rzecz seniorów, podkreślanie wagi tej problematyki wobec władz administracyjnych oraz interwencje w przypadku naruszenia praw seniorów. [więcej]

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk