Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji ws. publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o podanie przyczyn nieopublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt K 47/15, a także wskazanie podstawy prawnej odmowy publikacji tego wyroku.

Orzeczenie Trybunału dotyczy oceny zgodności z Konstytucją szeregu przepisów zawartych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, opublikowanej w Dzienniku Ustaw i powinno zostać niezwłocznie ogłoszone również w Dzienniku Ustaw, stosownie do postanowień Konstytucji oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Ogłoszenie orzeczeń Trybunału zarządza Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Z obowiązujących przepisów prawa wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że decyzja o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie podlega swobodnemu uznaniu Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, ani ocenie Prezesa Rady Ministrów. Na organie wydającym dziennik urzędowy spoczywa prawny obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego, w tym także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP