Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Prezesa Rady Ministrów ws. transgranicznej opieki zdrowotnej

Data:

Państwa członkowskie UE miały wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej najpóźniej do dnia 25 października 2013 r. Głównym założeniem dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady swobody przepływu usług na terytorium Unii Europejskiej w sferze opieki zdrowotnej. Przewidziane przez dyrektywę regulacje krajowe nie przeszły dotychczas w Polsce wymaganego trybu legislacyjnego. Jednocześnie Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że polscy pacjenci nie mogą otrzymać zwrotu kosztów opieki zdrowotnej przewidzianej w dyrektywie. Tymczasem obywatele innych państw członkowskich UE, które implementowały unijną dyrektywę, będą mogli bez przeszkód korzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Wskutek niewykonania obowiązku transponowania dyrektywy w określonym czasie, pacjenci zostali postawieni przed koniecznością poszukiwania ochrony swoich praw na drodze sądowej. Mimo deklaracji Ministra Zdrowia, przedłuża się procedura przygotowania krajowych przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy. Polskie organy publiczne odpowiedzialne za implementację dyrektywy nie prowadzą kampanii informacyjnej na temat stanu przygotowań przepisów krajowych, jak również warunków korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów tej opieki. Sytuacja ta jest krzywdząca i dyskryminująca dla polskich pacjentów oraz powoduje dezorientację odnośnie przysługujących im praw. Stawia również problem przestrzegania standardów państwa prawa i zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie procesu legislacyjnego w sprawie wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP