Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Premiera ws. braku prawnych regulacji dot. wykonywania testów genetycznych

Data:

W wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Rzecznik zwraca uwagę, że z punktu widzenia ochrony praw jednostki konieczne jest prawne uregulowanie kwestii wykonywania testów genetycznych.  Problem ten był już wcześniej sygnalizowany poszczególnym ministrom, jednak ze względu na wieloaspektowość tego zagadnienia uznano, że niezbędna jest kompleksowa zmiana przepisów. Obecnie badania genetyczne wykorzystywane są coraz powszechniej m.in. w systemie ochrony zdrowia, jak i w działalności Policji, czy wojska. Dlatego też konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie ustawowych gwarancji służących zapewnieniu właściwej ochrony godności, zdrowia, życia, prywatności oraz autonomii informacyjnej i decyzyjnej jednostki przy przeprowadzaniu tego rodzaju badań. Rzecznik wielokrotnie podkreślał, że niewłaściwe przetwarzanie danych o stanie zdrowia, w tym informacji genetycznej, może doprowadzić do poważnych naruszeń praw i wolności. RPO zauważa również, że brak regulacji prawnych stanowi pole do nadużyć podmiotów działających na rynku międzynarodowym wyłudzających dane wrażliwe. Ponadto, wykorzystanie informacji genetycznej może się wiązać z ryzykiem dyskryminacji ze względu na cechy genetyczne. Rzecznik zwraca się z prośbą  o podjęcie niezwłocznych działań legislacyjnych o charakterze ponadresortowym, zmierzających do stworzenia ustawowych ram prawnych w zakresie wykonywania testów genetycznych, które będą mieć na celu ochronę praw obywatelskich. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP