Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego oraz Wójta Gminy Limanowa ws. poprawy warunków socjalno-bytowych społeczności romskiej

Data:

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzali kilkukrotnie wizytacje w województwie małopolskim w osiedlach zamieszkiwanych przez społeczność romską. Podczas rozmów mieszkańcy wyrażali swoje obawy dotyczące braku woli po stronie władz samorządowych do ubiegania się o dofinansowanie z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zadań mających poprawić warunki socjalno-bytowe panujące w tych osiedlach.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych z prośbą o wskazanie, które gminy z terenu województwa małopolskiego złożyły w terminie wnioski o dofinansowanie oraz jakich działań bądź inwestycji one dotyczyły.

 

W wystąpieniu do Wójta Gminy Limanowa, na terenie której znajduje się jedno z wizytowanych osiedli romskich, Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, iż mimo wprowadzonych zmian poprawiających warunki zamieszkania, większość problemów mieszkańców osiedla nadal pozostaje nierozwiązana. Dramatycznie pogarsza się standard budynków mieszkalnych, które zostały uznane za samowole budowlane. Aktualny jest problem wywożenia nieczystości i związane z tym obawy mieszkańców osiedla, że większość budynków zostanie pominięta w planach wykonania sieci kanalizacyjnej. Istotny problem dla mniejszości romskiej stanowi również brak możliwości dowożenia dzieci z osiedla do szkoły w Limanowej gminnymi środkami transportu. Zapewnienie dzieciom dowozu do szkoły pozytywnie wpłynęłoby na frekwencję wśród uczniów. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o informację, czy gmina Limanowa planuje przeprowadzenie inwestycji służących poprawie warunków zamieszkania społeczności romskiej.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP