Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ i Prezesa NFZ ws. odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich powzięła wątpliwość co do konstytucyjności nowelizacji z dnia 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim do potwierdzenia oraz odmowy potwierdzania skierowania na leczenie uzdrowiskowe wyłącza stosowanie przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

W uchwale z dnia 16 grudnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując oceny prawnego charakteru odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe z powodu braku aprobaty celowości stwierdził natomiast, że prawodawca przyjął formę decyzji administracyjnej. W ocenie Rzecznika, wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do odmowy potwierdzenia skierowania z powodu braku celowości leczenia, nie oznacza, że w sprawie tej nie będzie wydawany indywidualny akt administracyjny. Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku wydawania decyzji o odmowie potwierdzenia skierowania z powodu braku celowości leczenia stawia ustawodawcę przed koniecznością odrębnego uregulowania tej procedury w sposób odpowiadający konstytucyjnym standardom demokratycznego państwa prawnego. Procedura taka powinna spełniać prawne wymagania sprawiedliwości i rzetelności. Sprawiedliwa procedura odmowy potwierdzania skierowań stanowi gwarancję realizacji wynikającego z Konstytucji RP i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawa jednostki do ochrony zdrowia, którego treścią jest możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, funkcjonalnie ukierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom i niepełnosprawności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP