Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MS ws. vacatio legis dla unormowań zawartych w nowelizacji prawa karnego procesowego

Data:

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie do spełnienia standardów konstytucyjnych budzi okres między promulgacją a wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W ocenie Rzecznika vacatio legis ustanowiona w tej ustawie jest nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Wymóg zachowania vacatio legis odpowiedniej do treści i charakteru wprowadzonych przez ustawodawcę unormowań należy odnosić do możliwości zapoznania się przez adresata normy prawnej z nowym prawem i możliwości adaptacji do nowej regulacji. Zakreślenie terminu wejścia w życie zmian w Kodeksie postępowania karnego zawartych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, odpowiedniego dla rangi i funkcji dokonanych nowelizacji i spełniającego standardy konstytucyjne, ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania wszystkim uczestnikom postępowania przygotowania się do realizacji unormowań ukształtowanych w nowym modelu procesu karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej. 

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP