Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. ograniczenia ze względu na wiek dla kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Data:

Kandydatami na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie mogą być osoby, które ukończyły 70 lat. W ocenie Przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce, obowiązujące rozwiązanie może być niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. Ograniczenie to uniemożliwia bowiem uczestniczenie w działalności Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów osób, które swoją wiedzą merytoryczną i bogatym doświadczeniem mogłyby przyczynić się do usprawnienia prac Komisji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie kwestionowanej regulacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP