Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MZ, Prezesa NRL, Prezes NRPiP ws. naruszania praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej

Data:

Do Biura Rzecznika wpłynęły przykłady rażącego naruszania praw pacjenta przez personel pielęgniarski i lekarzy. Zebrany materiał wskazuje na nieprzestrzeganie praw pacjentów, w szczególności do intymności i godności, do informacji o swoim stanie zdrowia, a także do świadczeń zdrowotnych. Doniesienia te są o tyle dramatyczne, ze dotyczą starszych pacjentów, obłożnie chorych, wymagających pomocy osób trzecich podczas codziennych czynności.

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Stanowi o tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obowiązek ten wynika również z podstawowych zasad wykonywania zawodu lekarza zawartych w Kodeksie etyki lekarskiej, a także z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Otrzymane informacje o naruszeniach praw pacjenta świadczą o wadliwie funkcjonującym systemie ochrony zdrowia w kontekście m.in. przepływu informacji między lekarzami o stanie zdrowia pacjenta, współpracy lekarzy i personelu pielęgniarskiego w tym zakresie, a także koordynacji opieki nad pacjentem podczas pobytu w szpitalu. Niektórych przypadków naruszeń nie można jednak tłumaczyć wyłącznie niesprawnością systemu ochrony zdrowia, zabrakło jedynie dobrej woli podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o wskazanie działań podejmowanych w celu poprawy stanu przestrzegania praw pacjenta oraz do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o położenie większego nacisku na kwestię przestrzegania praw pacjenta podczas szkoleń dla lekarzy, a także wskazanie przykładów działań podejmowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy w celu zapewnienia należytego przestrzegania praw pacjentów i respektowania przez lekarzy zapisów Kodeksu etyki lekarskiej w działalności leczniczej a także do Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o położenie większego nacisku na kwestię przestrzegania praw pacjenta podczas szkoleń kierowanych do pielęgniarek i położnych, a także wskazanie przykładów działań, jakie podejmują organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP