Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Ministra Gospodarki ws. ograniczania bezpłatnego dostępu do informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje kolejny problem natury generalnej, jaki pojawił się na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy każdy ma dostęp do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro informacji gospodarczej. Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeśli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem.

Z postanowień ustawy nie wynika, aby prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu uzależnione było od formy komunikacji dłużnika z biurem informacji gospodarczej.

W praktyce jednak o bezpłatnym dostępie do informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami, który następuje raz na 6 miesięcy, decyduje sposób kontaktu dłużnika z biurem informacji gospodarczej. Wolny od opłat jest dostęp do informacji bezpośrednio w siedzibie biura lub przy wykorzystaniu drogi elektronicznej. Jeżeli obywatel chce skorzystać z drogi korespondencyjnej, jedno z biur informacji gospodarczej pobiera opłatę. Zasygnalizowany problem dotyczy seniorów, którzy często nie mają dostępu do Internetu, a ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości udać się do siedziby biura informacji gospodarczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie, na jakiej podstawie biura uzależniają prawo do uzyskania bezpłatnego dostępu do informacji od wyboru przez dłużnika formy, w jakiej zostanie ona przekazana.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP