Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws.obowiązku gmin określenia w uchwale zasad wynajmowania lokali o powierzchni przekraczającej 80 mk.

Data:


Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych. Kwestionowane uregulowanie nawiązuje do dawno już nieobowiązującego przepisu ustawy o najmie lokali mieszkalnych, który umożliwiał oddawanie w najem takich lokali za zapłatą tzw. czynszu wolnego, w przeciwieństwie do innych mieszkań, za które gminy obowiązane były pobierać tzw. czynsz regulowany. W świetle obecnie obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wobec utraty mocy obowiązującej przez przepisy dotyczące tzw. czynszu regulowanego, przepis nakładający na rady gminy obowiązek odrębnego uregulowania w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy kryteriów oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 metrów kwadratowych nie ma uzasadnienia, bowiem w aktualnym stanie prawnym lokale takie nie mają szczególnego statusu prawnego. Stanowią one element mieszkaniowego zasobu gminy i powinny podlegać wynajmowi na takich samych zasadach, jak inne mieszkania komunalne. W ocenie Rzecznika, dalsze pozostawanie w obrocie prawnym kwestionowanej regulacji jest nie tylko pozbawione uzasadnienia prawnego, ale również może wprowadzać w błąd rady gmin co do zakresu spraw, które w ramach udzielonego im upoważnienia powinny zostać obligatoryjnie uregulowane w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Sugeruje bowiem błędnie istnienie szczególnego statusu omawianej kategorii mieszkań komunalnych, usprawiedliwiającego przyjęcie odmiennych zasad wynajmowania przez gminę tego rodzaju lokali. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie potrzeby wyeliminowania kwestionowanego uregulowania z obrotu prawnego.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP