Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. zasad wydawania wtórnika dokumentu prawa jazdy

Data:

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje problem dotyczący niezgodności przepisu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz załącznika do tego rozporządzenia (formularz „wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia”) z ustawą o kierujących pojazdami. Z przepisów ustawy wynika, że wtórnik prawa jazdy jest wydawany tylko w razie utraty dokumentu lub gdy dokument zostanie zniszczony w sposób powodujący nieczytelność. W sytuacji gdy nastąpi zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dokumencie prawa jazdy, wówczas nie wydaje się wtórnika dokumentu, lecz nowy dokument prawa jazdy. Wątpliwości budzi zatem treść przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Wydaje się, że założeniem rozwiązania przyjętego w rozporządzeniu jest generalna możliwość wydawania wtórników dokumentu prawa jazdy w razie zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dokumencie prawa jazdy, mimo iż jest to sprzeczne z przepisami ustawy o kierujących pojazdami. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do usunięcia niezgodności przepisów rozporządzenia z ustawą o kierujących pojazdami.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP