Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIiR ws. mieszkań wybudowanych przy udziale preferencyjnego kredytu

Data:
Tagi: mieszkanie


W związku ze skargami obywateli i organizacji spółdzielni mieszkaniowych, Rzecznik Praw Obywatelskich kierował wystąpienia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, których przedmiotem był problem niespójnych regulacji prawnych obowiązujących w kwestii przekształcania praw do lokali mieszkalnych wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez BGK. W ocenie Rzecznika, wobec utrzymania przez ustawodawcę zakazów wynikających z przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego i niektórych innych ustaw, prawna dopuszczalność wyodrębnienia na własność spółdzielczych lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, może budzić wątpliwości. Co istotne, konsekwencją naruszenia zakazów wynikających z tych przepisów jest nieważność czynności prawnej. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie podzielił wątpliwości Rzecznika. Niemniej jednak w prowadzonej korespondencji zapowiedziano podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych. Do chwili obecnej stan niespójności regulacji prawnych nie został wyeliminowany. Problem ten nadal sygnalizowany jest w środkach masowego przekazu. Opisana sytuacja wprowadza stan niepewności co do zakresu uprawnień przyznanych określonej grupie obywateli, którzy liczyli na otwarcie im drogi do wykupienia na własność zajmowanych spółdzielczych lokali mieszkalnych. Stan taki może być uznany za naruszający zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie przedstawia opisany problem z prośbą o rozważenie konieczności podjęcia działań legislacyjnych celem jego wyeliminowania.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP