Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MEN ws. monitoringu wizyjnego w szkołach

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają skargi związane z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, Bezpieczna +, zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, działania dotyczące budowania pozytywnego klimatu szkoły i klasy opartego na otwartości i współpracy oraz wdrażania i efektywnego wykorzystania monitoringu szkolnego, będą realizowane w oparciu o rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty.

Projekt przewiduje dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach, pomimo tego, że do tej pory żaden przepis rangi ustawowej nie upoważnił organów prowadzących szkoły do instalowania kamer monitorujących na terenie szkół ani nie określił zasad udostępniania nagrań, ich zabezpieczenia czy usuwania. Utrwalanie wizerunku za pomocą monitoringu powinno zostać uznane za ingerencję w chronioną konstytucyjnie prywatność osób przebywających w szkole, a tym samym odpowiednia regulacja upoważniająca do instalowania monitoringu powinna zostać przewidziana w akcie prawnym rangi ustawy i spełniać pozostałe standardy konstytucyjne. W wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2010 r. Rzecznik podniosła kwestię wspomnianego upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty.

Rzecznik zasygnalizowała, że wytyczne co do treści aktu wykonawczego wydają się mieć charakter blankietowy, a regulacji na poziomie ustawy wymaga nie tylko upoważnienie do instalowania sieci monitoringu w szkołach, ale także wskazanie dotyczące zasad i celów montowania kamer, sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi, kwestia oznaczenia terenu monitorowanego, a także określenie zasad dostępu do nagrań, zabezpieczenia danych oraz usuwania zgromadzonych danych. Do tej pory, mimo podzielenia opinii Rzecznika przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie zostały wprowadzone odpowiednie przepisy ustawowe regulujące zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscach publicznie dostępnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w opisanej sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP