Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Marszałka Senatu RP ws. ustanawiania kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego, kiedy oskarżonym jest jedno z rodziców

Data:

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na potrzebę wykonania postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. S 2/14). Trybunał rozpoznając skargę konstytucyjną w sprawie SK 5/12 dostrzegł potrzebę podjęcia działań ustawodawczych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby małoletnie, pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego lub obojga rodziców, reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. Trybunał wskazał dwa obszary, które powinny zostać uregulowane przez ustawodawcę. Po pierwsze konieczne jest unormowanie szczególne wprowadzające wymagania, jakim powinny odpowiadać w tego typu sprawach osoby powołane do sprawowania funkcji kuratora. Po drugie, Trybunał uznał za niezbędne wyraźne przyznanie rodzicom w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawa do informacji o przebiegu postępowania dotyczącego ich dziecka, w sytuacji gdy jest ono reprezentowane przez kuratora. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia działań w tym zakresie przez Senat RP.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP