Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy zdążą z wydawaniem kart parkingowych? [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]

Data:

Prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie wyjaśnień na temat stanu prac nad projektem rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego nowy wzór karty parkingowej.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym z 23 października 2013 r. wejdzie w życie 1 lipca 2014 r., a dotychczasowe karty parkingowe stracą ważność 30 listopada br. Samo wydanie rozporządzenia nie umożliwi drukowania nowych kart parkingowych, ponieważ konieczne będzie przeprowadzenie procedury wyboru oferenta zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych. Według Rzecznik wyżej wskazane rozporządzenie powinno zostać wydane niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym prof. I. Lipowicz zwróciła się także o podanie przewidywanego terminu zakończenia prac nad przedmiotowym rozporządzeniem.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk