Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy przy szczepieniach nauczycieli nie jest naruszana prywatność? Rzecznik pyta prezesa UODO

Data:
Tagi: Szczepienia
  • Wykazy imion i nazwisk nauczycieli chętnych do szczepień dyrektorzy szkół mają przesyłać do Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • W ocenie skarżącego powoduje to przetwarzanie danych dotyczące zdrowia zarówno osób chcących, jak i nie chcących się zaszczepić.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Jana Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy w ten sposób nie narusza się prawa do prywatności

Obywatel skarży się na potencjalne naruszenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Z informacji udostępnionej przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że dyrektor szkoły będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej formularz. Dyrektor zaznaczy  w nim imiona i nazwiska chętnych nauczycieli, dopisze pracowników nie będących nauczycielami lub nie zatrudnionych w szkole (np. instruktorów praktycznej nauki zawodu), a wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do MEiN.

W ocenie wnioskodawcy powoduje to przetwarzanie danych dotyczące zdrowia zarówno osób chcących, jak i nie chcących się zaszczepić.

Rzecznik podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem RODO szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Jednocześnie są wątpliwości, czy ustawa o systemie informacji oświatowe pozwala na przetwarzanie tych danych osobowych. A nauczyciele nie będą jedyną grupą zawodową poddaną szczepieniom.

Należy zatem rozważyć, czy system, który zakłada przetwarzanie danych nie tylko osób, które zgłosiły się do szczepienia, ale także osób, które takiej chęci nie wyraziły, funkcjonuje zgodnie z zasadą minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 pkt c RODO).

RPO zwraca się do Prezesa UODO o zbadanie sprawy.

Odpowiedź PUODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o udzielenie informacji i wyjaśnień niezbędnych do analizy sygnalizowanego zagadnienia - głosi odpowiedź PUODO z 17 marca.

Odpowiedź PUODO z 15.10.2021 r.

Organ nadzorczy uzyskał od MEiN wyjaśnienia, w których wskazano, że rozporządzenie z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 390) stanowi podstawę do zbierania danych nauczycieli, którzy wyrazili wolę szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Ww. stanowisko wzbudziło wątpliwości organu nadzorczego, ponieważ z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej (dalej: ustawa o SIO) wynika, że baza danych SIO jest szczególnym zbiorem danych, który określa rodzaj i zakres danych w niej gromadzonych, w tym również dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli, a w art. 29 wskazuje, co należy rozumieć przez dane dziedzinowe nauczyciela.

Szczegółowy zakres danych gromadzonych w SIO doprecyzowuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Zarówno w ustawie o SIO, jak również w przepisach ww. aktu wykonawczego, ustawodawca nie wskazał danych o woli wykonania szczepień ochronnych jako danych przetwarzanych w tej bazie. Jednocześnie katalog danych zawartych w SIO ustawodawca uznał za zamknięty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazywane jako podstawa prawna pozyskiwania danych osobowych nauczycieli, którzy wyrazili wolę poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19, choć dopuściło do pozyskiwania tych danych, nie jest podstawą prawną dla ich przetwarzania w SIO, gdyż nie została zmieniona ustawa odnosząca się do zasad przetwarzania danych w SIO.

Pismem z dnia 5 października 2021 r. została przekazana odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki, że dnia 24 września 2021 r. przedmiotowe dane zostały usunięte z SIO.

W świetle powyższego, uznać należy, że proces przetwarzania danych osobowych nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole w zakresie deklaracji chęci odbycia szczepienia przeciwko Covid-19 w SIO nie jest już kontynuowany.

VII.501.28.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejna odpowiedź PUODO
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski