Czy przepisy dotyczące kontroli osobistej wymagają doprecyzowania? - RPO do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Data:
  • Czteroletni chłopiec został poddany kontroli osobistej przez dwie funkcjonariuszki Służby Więziennej
  • Było to niezgodne z przepisami, które nakazują kontrole osobom tej samej płci
  • RPO prosi Dyrektora Generalnego SW o wyjaśnienia

Chłopiec w wieku przedszkolnym został poddany kontroli osobistej przez dwie funkcjonariuszki. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami, które kategorycznie nakazują przeprowadzanie kontroli przez funkcjonariuszy tej samej płci, co osoba kontrolowana. Zobowiązują też do takiego sposobu wykonywania czynności, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć dobra osobiste kontrolowanego.

Zgodnie z art. 18 ust. 3b ustawy o Służbie Więziennej funkcjonariusz nakazujący przeprowadzenie kontroli czteroletniego chłopca przez dwie funkcjonariuszki naraża się na odpowiedzialność zawodową, która może być wynikiem np. zażalenia rodzica. W tym przypadku zażalenie zostało wniesione przez ojca dziecka.

Funkcjonariusz, który ujawnił tą sprawę został przeniesiony do Działu Ewidencji Oddziału Zewnętrznego ZK w Ch. Według niego prawdziwym powodem przeniesienia są uwagi na temat sposobów działania jednostki, które zgłaszał oraz ujawnienie złamania przepisów przez dyrektora ZK. Uważa to za odwet za działanie w interesie publicznym.

Okoliczności tej sprawy budzą wątpliwości RPO, czy aktualne regulacje dotyczące kontroli nie wymagają doprecyzowania. Dlatego zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o wyjaśnienia.

WZF.7043.28.2020

Załączniki:

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji: 2021-09-03 09:16:27
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski