Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy osoby z niepełnosprawnością mają uprawnienie niestosowania się do niektórych znaków drogowych? [art. 9 - Dostępność]

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w części zawierającej słowa: „Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Dotyczy także niepełnosprawnych” z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Wpływające do Biura RPO skargi osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami samochodowymi wskazały na problem ograniczania przysługującego tym osobom ustawowego uprawnienia niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Katalog znaków, do których osoby uprawnione nie muszą się stosować, określa § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. [Rozporządzenie MI i MSWiA] Zaskarżony przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury stwarza możliwość wprowadzenia organizacji ruchu, która znosi wyżej wymienione uprawnienie. Co do zasady rozporządzenie nie może w dowolny sposób uzupełniać ani modyfikować treści ustawy, nawet jeśli za takim rozwiązaniem przemawiają względy celowościowe, czy też potrzeby związane z rozstrzyganiem konkretnych problemów prawnych. 

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk