Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy oskarżyciel posiłkowy musi ponosić koszty postępowania w sprawach o wykroczenia, jeśli zostało umorzone? – Rzecznik otrzymał odpowiedź od Ministra Sprawiedliwości

Data:

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące ponoszenia przez oskarżyciela posiłkowego kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia. Chodzi o sprawy, które zostały umorzone z powodu przedawnienia karalności. RPO wskazywał, że jest to rozwiązanie niesprawiedliwe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności analogicznej regulacji zawartej w Kodeksie postępowania karnego.

Minister Sprawiedliwości zgodził się z Rzecznikiem. Wskazał na konieczność dostosowania unormowań Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do standardów konstytucyjnych. Przyznał, że zasady ponoszenia kosztów w takich postępowaniach powinny być tożsame z tymi, które obowiązują w sprawach karnych. Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu postępowania karnego z 2006 r., w razie umorzenia postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego sąd może orzec, że koszty procesu ponosi oskarżony lub Skarb Państwa.

Ponadto, Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że zmiany w postępowaniu w sprawach o wykroczenia powinny być wpisane w kompleksową reformę. Prace w tym zakresie mają zostać podjęte w przyszłości przez nową Komisję Kodyfikacyjną.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP