Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy kombatanci zostali pozbawieni prawa do korzystania z kart parkingowych?

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły sygnały, że przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich kwestionują zgodność z Konstytucją ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przepisy tej ustawy pozbawiły część kombatantów, u których występuje niepełnosprawność ruchowa, uprawnienia do karty parkingowej. Przed dokonaniem wspomnianej nowelizacji uprawnienie do otrzymania karty parkingowej przysługiwało osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, bez względu na ich stopień niepełnosprawności.

Wskutek zaostrzenia kryteriów wydawania kart, część kombatantów nie spełnia wymogów, od których uzależnione jest posiadanie uprawnienia do karty parkingowej. Pomimo trudności w poruszaniu się, wynikających z ograniczonych możliwości motorycznych ciała, osoby te nie mogą obecnie korzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie tejże karty.

Rzecznik przypomniał, że art. 19 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek zapewnienia specjalnej opieki (pomocy) weteranom walk o niepodległość, a zwłaszcza inwalidom wojennym. Mając na uwadze, że prawo kombatantów do specjalnej opieki (pomocy) ze strony państwa jest istotną wartością konstytucyjną, a jego realizacja – nawet, gdy wprowadza uprzywilejowanie tej grupy społecznej – nie prowadzi do niezgodnej z prawem dyskryminacji w życiu społecznym, słuszne wydaje się wprowadzenie regulacji przyznających prawo do karty parkingowej wszystkim weteranom legitymującym się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność (bez względu na jej stopień).

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie zasadności przygotowania stosownej nowelizacji przepisów prawa we wspomnianym zakresie.

 

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk