Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy kadra Służby Więziennej jest odpowiednio przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną? [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk