Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele RPO na spotkaniu poświęconym wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Data:

19 października 2022 r. odbyło się spotkanie „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, które odbyły się w czerwcu, lipcu, wrześniu oraz październiku 2023 r.

W spotkaniu wzięła udział pełnomocniczka RPO ds. wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska, która przedstawiła sprawozdanie z wykonywania Konwencji w Polsce.

W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na brak możliwości zapoznania się z rekomendacjami Komitetu ONZ ds. praw osób z niepełnosprawnością, gdyż pomimo upływu 5 lat ich tłumaczenie i opracowanie w formach dostępnych nadal nie zostało zakończone. Na uwagę zasługują zmiany, tj. uchwalenie Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy wprowadzenie dwóch ustaw dotyczących dostępności. 

W wielu kluczowych obszarach nadal nie zostały uwzględnione rekomendacje Komitetu, tj. zastąpienie ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji. Wdrażanie postanowień Konwencji to również uwzględnianie głosu osób z niepełnosprawnościami i organizacji wspierających przy wypracowywaniu nowych przepisów i strategii. Dlatego konsultacje powinny rozpoczynać się na jak najwcześniejszych etapach i stanowić obowiązkowy wkład we wszystkich procesach decyzyjnych.

Biuro RPO na spotkaniu reprezentowali również naczelnik Wydziału Prawa Rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego Michał Kubalski, Dorota Siwiec i Agnieszka Jarzębska z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego BRPO, naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów Joanna Villamar Villarreal oraz Marcin Pachota z Biura Terenowego RPO w Katowicach.

W trakcie spotkania przeprowadzono warsztaty, których tematyka obejmowała trzy bloki. Pierwszy - godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji – poświęcony był wybranym propozycjom zmian w prawie. Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – to tematyka drugiego warsztatu, w trakcie którego rozmawiano o nowych elementach systemu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Trzeci blok był poświęcony zdrowiu, zatrudnieniu i dostępności. Dyskusja dotyczyła mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski