Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja poświęcona ochronie praw obrońców środowiska z udziałem przedstawicielek BRPO

Data:

9 listopada 2023 r. odbyła się konferencja na temat „Represje wobec obrońców prawa człowieka i obrońców środowiska - Polska perspektywa a międzynarodowe standardy” z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Obrońców Środowiska Michela Forsta.

W konferencji wzięły udział przewodnicząca Zespołu Problemowego do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy RPO Małgorzata Żmudka-Wyrwał z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO oraz główna specjalistka w tym zespole Małgorzata Żera.

W trakcie konferencji zorganizowanej w Centrum Aktywizmu Klimatycznego "Gniazdo" odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy - Zmniejszanie przestrzeni obywatelskiej: techniki penalizacji i nękania, z którymi spotykają się obrońcy praw człowieka i środowiska w Polsce - miał na celu zobrazowanie szerokiego wachlarza technik penalizacji i nękania stosowanych wobec aktywistów w ostatnich latach.

Drugi panel, w którym uczestniczyła m.in. przedstawicielka BRPO, poświęcony był systemowym rozwiązaniom dotyczących ochrony praw obrońców środowiska w Polsce. Jego uczestnicy skupili się na analizie art. 3 ust. 8 Konwencji z Aarhus (Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.). Przepis ten stanowi, że każda ze Stron Konwencji zapewni, że osoby realizujące swoje uprawnienia w zgodzie z postanowieniami niniejszej konwencji nie będą w wyniku tego w żaden sposób karane, prześladowane lub szykanowane. Przepis ten nie narusza kompetencji sądów krajowych do orzekania o zwrocie uzasadnionych kosztów w postępowaniu sądowym.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski