Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezpłatny dostęp do internetu z utrudnieniami dla osób starszych [art. 9 – Dostępność, art. 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ws. bezpłatnego dostępu do Internetu o ponowne przeanalizowanie problemu przedstawionego w wystąpieniu z dnia 22 lipca br. [Newsletter nr 9/14]

Przedstawione w odpowiedzi Prezes UKE argumenty przemawiające za prawidłowością procedur stosowanych przez operatora Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) dot. wyłączenia mechanizmu CAPTHA nie pozwalają na stwierdzenie, że problem dostępności ww. usługi dla osób starszych został rozwiązany. Wbrew wyjaśnieniom, należy stwierdzić, że jedyną akceptowaną przez operatora BDI okolicznością pozwalającą na wyłączenie mechanizmu CAPTHA jest legitymowanie się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ta praktyka zmusza osoby starsze do przejścia, często długiej i żmudnej, procedury administracyjnej zmierzającej do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Powoduje to wątpliwości, czy działania operatora BDI są zgodne z podstawowym założeniem Bezpłatnego Dostępu do Internetu, którym jest realizacja postulatu dostarczenia tzw. Internetu socjalnego(umożliwienie dostępu do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo).
[Pismo do Prezes UKE]

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk