Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Beneficjentem pomocy w postaci dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej może być osoba bezrobotna, posiadająca nieaktywny wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Data:

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy beneficjentem pomocy w postaci dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej może być osoba bezrobotna. Dofinansowanie może być przez starostę przyznane, jeśli bezrobotny złoży oświadczenie o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Na tle jednej z rozpatrywanych skarg Rzecznik zasygnalizował Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki trudności w prawidłowym stosowaniu tych przepisów. Trudności te występują, pomimo, że od 2012 r. Ministerstwo Pracy prezentuje jednolite stanowisko, że osoby posiadające „nieaktywny" wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej mogą skutecznie ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy o przyznanie pomocy.

Bierze się to z tego, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie przewidują uprawnienia do wykreślenia wpisu z ewidencji w przypadku, gdy osoba wpisana do niej nie jest przedsiębiorcą.

W związku z tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował Rzecznika, że zgłosił propozycję uregulowania tej kwestii w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk