Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zmiany kadrowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

 

  • Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął decyzję o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2022 r. dr Hanny Machińskiej z funkcji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
  • RPO podjął jednocześnie decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. dr hab. Wojciecha Brzozowskiego, prof. UW, na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich 
  • 7 grudnia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich powołał Monikę Wiszyńską-Rakowską na stanowisko Pełnomocnika do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął decyzję o odwołaniu z dniem 31 grudnia 2022 r. dr Hanny Machińskiej z funkcji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę dr H. Machińska pełni od 26 września 2017 r.

Marcin Wiącek podjął jednocześnie decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. dr hab. Wojciecha Brzozowskiego, prof. UW, na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Wojciech Brzozowski – doktor habilitowany nauk prawnych (2017), profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020), kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW (od 2017). Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z praw człowieka. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023.

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym monografii poświęconych bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz niezależności konstytucyjnego organu państwa. Jest także współautorem cieszącego się powodzeniem podręcznika do praw człowieka (trzy wydania, ostatnie w 2021 r.).

Wygłosił wiele wystąpień na konferencjach w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na uniwersytetach we Włoszech, Francji, Niemczech, Bułgarii i Chile. Prowadził ponadto zajęcia na uniwersytetach w Hiszpanii, Ukrainie, Słowenii i Meksyku. Odbył staże badawcze na Università degli Studi Milano-Bicocca (Włochy) oraz w Centre for Advanced Study Sofia (Bułgaria). Był też jedną z dwóch osób kierujących polską częścią międzynarodowego projektu badawczego EXCEPTIUS: Exceptional Powers in Times of SARS-CoV-2, dotyczącego odpowiedzi władz publicznych krajów europejskich na pandemię COVID-19.

Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz członkiem zarządu międzynarodowej grupy badawczej Observatory on Religious Freedom in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. Należy też do International Consortium for Law and Religion Studies oraz International Society of Public Law. 

W latach 2013–2017 był zatrudniony na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 

W 2022 został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do składu Komitetu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. 

7 grudnia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek powołał Monikę Wiszyńską-Rakowską na stanowisko Pełnomocnika do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 
Monika Wiszyńska-Rakowska będzie zajmowała się koordynowaniem w Biurze RPO działań dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. Do jej obowiązków należało będzie m.in.

  • podejmowanie działań mających na celu wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. a także upowszechnianie wiedzy o zawartych niej zobowiązaniach i wytycznych;
  • koordynowanie i opracowywania projektów stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności wystąpień do organów, organizacji lub instytucji, w których działalności RPO stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, a także opiniowanie obowiązujących lub projektowanych regulacji w tym zakresie;
  • koordynacja współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  • propozycje dotyczące inicjowania strategicznie ważnych postępowań sądowych i administracyjnych lub przystępowania do już toczących się postępowań z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa