Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony projektami rozporządzeń antysmogowych i trybem ich konsultacji publicznych.

Data:
  • Przyjęta niedawno ustawa wprowadzająca zakaz sprzedaży najgorszych jakościowo (i najbardziej szkodzących jakości powietrza, jakim oddychamy) rodzajów paliw stałych ma zostać uzupełniona przepisami rozporządzeń Ministra Energii.
  • W rozporządzeniach mają zostać określone w szczególności wymagania jakościowe dla tych rodzajów paliw stałych, na których sprzedaż ustawa pozwala.
  • Zaprezentowany jeszcze w ubiegłym roku projekt rozporządzenia w tej sprawie budził liczne wątpliwości ekspertów i organizacji pozarządowych, jako zbyt łagodny (pozwalający na sprzedaż szkodzącego jakości powietrza węgla).
  • Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Energii.

W nowej wersji projektu, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji 13 sierpnia 2018 r., wbrew licznym postulatom, nie tylko nie zaostrzono pierwotnie projektowanych wymagań, ale je złagodzono. Przyjęcie proponowanych obecnie rozwiązań może nie spełnić celu, jaki ustawodawca wiąże z określeniem wymagań jakościowych dla paliw stałych (zgodnie z ustawą, mają zostać określone „ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych”).

Z tego względu, pismem z 20 sierpnia 2018 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Energii o przedstawienie informacji o przyczynach wprowadzenia niekorzystnych dla środowiska zmian w projekcie rozporządzenia, a także stanowiska w przedmiocie skuteczności proponowanych regulacji w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza.

Niezależnie od tego Rzecznik zauważył, że wyznaczony przez Ministra Energii jedynie 7-dniowy termin na konsultacje publiczne (dodatkowo obejmujący tzw. długi weekend) może nie pozwolić na przedstawienie swojego stanowiska odnośnie do proponowanych przepisów wszystkim zainteresowanym podmiotom (liczne organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje przedsiębiorców). Rzecznik poprosił Ministra o wyznaczenie dodatkowego terminu konsultacji.

V.7203.38.2015

 

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski