Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Regulamin 2019

Data:

REGULAMIN III KONGRESU PRAW OBYWATELSKICH zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Kongresu pt. „Trzeci Kongres Praw Obywatelskich”, zwanego dalej „Kongresem”.
 2. Kongres odbywa się w dniach 13 - 14 grudnia 2019 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
 3. Organizatorem Kongresu jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą
  w Warszawie przy Al. Solidarności 77 oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 10, zwani dalej łącznie „Organizatorem”.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest zarejestrowanie  się na wybrane panele, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, za pomocą rejestratora znajdującego się na stronie internetowej https://www.rpo.gov.pl/formularz/iii-kongres-praw-obywatelskich.
 5. Osoby fizyczne, które w dniu rejestracji nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Kongresie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, zwanych dalej „Opiekunem”.
 6. Przebywanie na terenie Kongresu dzieci do 12. roku życia możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Opiekun osoby fizycznej, która nie ukończyła 18. roku życia, zobowiązany jest przesłać zgodę opiekuna zawierającą imię, nazwisko uczestnika i opiekuna, adres zamieszkania oraz numer telefonu  na adres mailowy j.rudnicka@brpo.gov.pl .
 8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie. Rezygnacja ta powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy kongres@brpo.gov.pl .
 9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do Regulaminu zwiedzania obowiązującego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Serwis internetowy Kongresu wraz z programem Kongresu znajduje się na stronie internetowej https://www.rpo.gov.pl .

§ 2. Odbiór identyfikatorów

 1. Odbiór identyfikatorów, uprawniających do uczestnictwa w Kongresie, odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:
 1. w godzinach 9.00-18.00 - w dniu 13 grudnia 2019 r.;
 2. w godzinach 8.00-18.00 - w dniu 14 grudnia 2019 r.
 1. Organizator dopuszcza możliwość „zarejestrowania się na Kongres na wybrane panele w dniach wskazanych w § 1 ust. 2 na miejscu, jednak możliwość udziału w poszczególnych panelach uzależniona będzie od dostępności wolnych miejsc
 2. Odbierając identyfikator, Uczestnicy otrzymują również program Kongresu.

§ 3. Bezpieczeństwo i identyfikacja

 1. W trakcie trwania Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora oraz przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 2. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z Kongresem odbywające się w Muzeum POLIN.

§ 4. Środki porządkowe

 1. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Kongresu, niestosowanie się do poleceń Organizatora oraz przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a w szczególności:
 1. wchodzenie w inne obszary niż przeznaczone dla uczestników Kongresu;
 2. prowadzenie demonstracji zakłócających przebieg Kongresu czy poszczególnych paneli;
 3. jedzenie i picie, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
 4. spożywanie wyrobów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
 5. palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
 6. wnoszenie alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających;
 7. wbiegania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
 8. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i zabezpieczenia;
 9. stwarzania sytuacji zagrożenia;
 10. rzucania wszelkimi przedmiotami;
 11. wprowadzanie zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);
 12. przenoszenie elementów wyposażenia poza jego teren;
 13. niszczenie jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
 14. wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów, bądź też inne zachowanie stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników, w tym naruszenie przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących w postaci niezwłocznego dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z Kongresu lub powiadomienia właściwych organów ścigania.
 1. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o jego rodzaju, decyduje Organizator.
 2. Organizator może zdecydować o zastosowaniu dwóch środków dyscyplinujących łącznie.
 3. W sytuacji rażąco nieodpowiedniego zachowania Uczestnika stwarzającego zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa dla siebie bądź innych Uczestników, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mogą podjąć właściwą interwencję bez powiadamiania Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w tym zasad bezpieczeństwa określonych wewnętrznymi przepisami, które dostępne są pod adresem: http://www.polin.pl/pl.

§ 5. Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie tel.: +48 22 55 17 700,  INFOLINIA +48 800 676 676, https://www.rpo.gov.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników w tym Prelegentów i Prowadzących wydarzenie przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Kongresu, m.in.: stworzenia listy Uczestników, prowadzenia korespondencji oraz promocji Kongresu, a w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody również na informowanie o innych inicjatywach podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Kongresu, w tym stworzenia listy Uczestników, a także zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Kongresu oraz poszczególnych paneli, na które Uczestnik zarejestrował się. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie.
 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez okres organizacji Kongresu, po tym czasie zostaną usunięte; w przypadku odrębnie wyrażonej zgody – informowanie o inicjatywach podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich – do czasu jej cofnięcia.
 5. Wyrażoną w ten sposób zgodę, Uczestnik może w każdym momencie cofnąć pod adresem: kongres@brpo.gov.pl, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, ale jest jednoznaczne z wykreśleniem go z listy Uczestników oraz brakiem możliwości udziału w Kongresie.
 6. Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo do informacji w zakresie operacji przetwarzania danych ich dotyczących oraz dostępu do nich, a także sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO.
 7. Uczestnikom Kongresu przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a także skorzystania z  ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo.
 8. W oparciu o tak zebrane dane osobowe, Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (przypisywania osób do konkretnej grupy).
 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 10. O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi współpracuje Biuro, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych zasad, np. pracownikom i współpracownikom Biura, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Biura, prowadzącym działalność pocztową lub świadczącym usługi fotograficzne na rzecz Biura, a także umocowanym podmiotom na podstawie przepisów prawa, np. Policji
 11. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem Biura lub elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl .
 12. Rzecznik Praw Obywatelskich wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników Kongresu, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 § 6. Utrwalanie Konferencji

 1. Przebieg Kongresu zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku bądź wypowiedzi utrwalonych podczas Kongresu, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) i na wykorzystanie ich w materiałach promujących Kongres, w tym publikowanych w postaci zdjęć lub filmów na stronie internetowej www.rpo.gov.pl,  portalu www.youtube.com, portalu www.facebook.com, portalu twitter.com a także w materiałach promocyjnych Organizatorów związanych z Kongresem, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia Organizatorów.
 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: kongres@brpo.gov.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
 4. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 2. Kongres ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującymi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Kongresu i obowiązują wszystkich Uczestników.

Załączniki:

Nr 1 - Regulamin zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Nr 2 - Program Kongresu.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk