15 czerwca – Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

Data:
Tagi: kalendarium

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła obchody Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi w 2011 r. W tym roku tematem przewodnim tego dnia jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Na ten aspekt praw człowieka w odniesieniu do osób starszych nakazuje zwrócić uwagę  rozpowszechnienie zjawiska wrogiej postawy wobec osób starszych i starości (ageismu) , która może pozostawać nieuświadomiona, o czym mowa w opublikowanym w marcu 2021 r. przez Światową Organizację Zdrowia Globalnym Raporcie o Ageismie: w Europie jedna osoba na trzy deklaruje doświadczenie ageismu.

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka opublikowało Analizę [1], w której wskazano, że ageism nie został ujęty w żadnym z dotychczasowych traktatów międzynarodowych. Brak odniesienia do tego zjawiska utrudnia stosowanie obecnie obowiązujących norm prawnych w odniesieniu do osób starszych.

Przejawia się to również systemowo w braku mechanizmów zapewniających równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik apelował o wprowadzenie mechanizmu ułatwionego zgłaszania nadużyć wobec osób starszych – także w domach pomocy społecznej – już w 2019 r.[2]. W odpowiedzi uzyskał zapewnienie rozważenia postulatu, jednak do tej pory Rzecznik nie uzyskał informacji o faktycznym jego wdrożeniu. 

Brak tych rozwiązań oraz brak jasnych standardów na poziomie prawa międzynarodowego stanowią powody, dla których Rzecznik Praw Obywatelskich zabiega o zaangażowanie Polski w prace prowadzone na forum ONZ nad nową konwencją o prawach osób starszych. Konwencja ta z jednej strony stanowiłaby punkt odniesienia dla krajowych polityk publicznych, a z drugiej – poprzez mechanizmy związane z raportowaniem o postępach we wdrożeniu jej postanowień – skutecznie mobilizowałaby państwa-strony do działania na rzecz przestrzegania praw osób starszych.

 

 

[1] Office of the High Commissioner for Human Rights, Update to the 2012 Analytical Outcome Study on the normative standards in international human rights law in relation to older persons, March 2021, dostęp: https://social.un.org/ageing-working-group/documents/eleventh/OHCHR%20HROP%20working%20paper%2022%20Mar%202021.pdf

[2] Zobacz wystąpienie RPO do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz odpowiedź Minister zamieszone na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/swiatowy-dzien-swiadomo%C5%9Bci-znecania-sie-nad-osobami-starszymi

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-06-14 16:45:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-06-14 16:45:38
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk